– Barn ska vara medvetna om sina rättigheter och även om rättigheterna till sin egen kropp. Det är viktigt att de vet vad som rätt så att de kan säga nej när beröring inte känns bra, säger Eva Larsson på Brottsofferjouren Sverige.

Hon menar att det förebyggande arbetet bör påbörjas redan på förskolan för att sedan fortsätta i skolan. Eva Larsson

– Man måste lyfta frågan och tala om den på en förståelig nivå för barnet. Genom att arbeta förebyggande tryggar vi barnens tillvaro vilket givetvis är av största vikt.

Eva Larsson efterlyser bland annat fler skolkuratorer och skolsköterskor. Hon menar att ett av problemen är att de i dagsläget är för få till antalet och ofta har stora upptagningsområden vilket gör att det inte är särskilt tillgängliga.

– Barn och unga tillhör en väldigt utsatt grupp därför är tillgängligheten a och o. Det måste finnas vuxna i barnets omgivning som det kan vända sig till.

Då ämnet är känsligt och många utsatta känner skuld och skam och inte nödvändigtvis berättar om övergreppen är närvaro av professionellt utbildade vuxna livsnödvändig.

– Det görs alldeles för lite idag. Fler aktiva insatser behövs. Inte sällan lider den som utsatts för övergrepp i det tysta vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Genom ökade insatser kan vi också hjälpa barn och unga att bearbeta upplevelserna och ge dem chansen till ett liv utan skuld och skam.