2014 gjorde Grundskoleförvaltningen i Malmö stad en utredning för att se vad som behövde åtgärdas i skolorna. Utifrån den gjorde IT-enheten en IKT-handlingsplan.

– Handlingsplanen bygger på hur Grundskoleförvaltningen ska organisera sig för att stödja skolorna, vilken support skolorna och rektorerna behöver, hur Wifi-nätverket fungerar och hur vi ska se till att alla får en digital enhet, säger Mats Johnsson som är enhetschef på Pedagogisk Inspiration Malmö där IT-enheten Grundskoleförvaltningen Malmö Stad ingår som en del.

Varje kontext är unik

Grundskoleförvaltningens strävan är att med hjälp av IKT öka likvärdigheten i grundskolorna, höja måluppfyllelsen och öka den sociala hållbarheten.

– Varje kontext är unik för respektive skola och det får Grundskoleförvaltningen också förhålla sig till, men det var bland annat de här tre värdena som skulle sväva över oss i vår resa, säger Mats Johnsson.

Talsyntesen måste kunna behärska minst 60 språk till att börja med

Redan innan Grundskoleförvaltningen skickade ut digitala enheter fanns en digital lärmiljö säkerställd i form av Google Apps For Education, Malmö stads egen domän kallad MaApps. Grundskoleförvaltningen drev också upphandlingar kring de verktygen som de tyckte var allra viktigast. De skulle erbjuda inlästa läroböcker från Inläsningstjänst till lärare och elever. De ville också ha en talsyntes som läser upp text och en ordpreduktion som föreslår ord utifrån en viss kontext.

– Eftersom vi har så pass många olika språk i Malmö så sa vi att talsyntesen måste kunna behärska minst 60 språk till att börja med. Det var ingen som ville svara på upphandlingen så vi fick banta ner kraven och nu har vi inläsningar på 45 språk med olika röster, säger Mats Johnsson.

Utvecklingsavdelningen Pedagogisk Inspiration Malmö arbetar gentemot alla tre förvaltningarna: förskolan, grundskolan och gymnasiet/vuxenutbildningen. I deras uppdrag ligger fokus på professionstöd med samutvecklande av pedagogik, didaktik och praktik i alla avseenden.

Vill ge alla elever samma möjligheter

– Efter organisationsförändringen inrättade de tre förvaltningarna  en gemensam utvecklingsavdelning med en röd tråd från förskoleförvaltningens behov upp till vuxenutbildningsförvaltningens behov. Vi jobbar framförallt med att vara ett professionsstöd med två uppdragslinjer under en treårsperiod. Det ena går ut på att möta verksamheternas uppdragsansökningar med uppdrag som spänner allt från insatser kring mattematik, språkutveckling, normer och värde, IKT med mera. Den andra uppdragslinjen är funktionsuppdrag såsom den populära webbtidningen Pedagog Malmö, Systemförvaltning, Pedagogiska arenor och Skolbiblioteksutveckling, säger Mats Johnsson.

Tanken är att Malmö ska vara en 1:1-kommun 2017

Ett av Grundskoleförvaltningen i Malmös viktigaste uppdrag är att ge alla stadens elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå de bästa resultaten. Det gäller även de bästa förutsättningarna för lärarna och rektorerna på skolorna. 2016 är Gymnasieskolorna i Malmö 1:1-skolor. Det vill säga en dator till varje elev och lärare. Grundskolan är också på väg dit.

– Det är sammanlagt 28 000 elever och idag finns det 21 000 Chromebooks, 4 500 iPads och 5 000 PC i grundskolorna. Tanken är att Malmö ska vara en 1:1-kommun 2017 även när det gäller grundskolorna, säger Mats Johnsson.