Det handlar om sömnbrist, lång skärmtid, för lite fysisk aktivitet och för svagt stöd från vuxna. Studier visar att dålig livsstil i längden kan leda till nedstämdhet, ångest och självskadebeteende.

"En ökning sedan 2009 till 18 000 elever"

Psykisk ohälsa orsakar lidande och är kostsamt för skolan och senare för samhället i stort. Skolinspektionens rapport om upprepad ogiltig frånvaro 2015 visar på en ökning sedan 2009 till 18 000 elever. Dessa elever löper risk att hamna i hemmasittande, det vill säga 100 procents frånvaro. Antalet hemmasittande elever är idag 5500 (Kalla fakta TV4, 3 december 2018). 

Risken för dessa elever att hamna i framtida utanförskap är stor. Nationalekonomer har, på Skolverkets uppdrag, räknat ut att en hemmasittare kostar samhället upp till 15 miljoner kronor.

 

Hur kan vi vända trenden?

Kunskap behöver spridas om vad hjärnan och kroppen behöver för att vi ska må bra. I vårt digitaliserade samhälle behöver vi arbeta aktivt för att ta hand om oss. Hållbarhet för människan är ett nytt begrepp som vi måste ta till oss. Skolan är bästa arenan för att nå barn och vårdnadshavare, men hittills har man saknat bra verktyg.

Ett hälsofrämjande verktyg bör uppfylla dessa kvalitetskriterier:

  • Starta tidigt, innan problemen uppstår
  • Inkludera vårdnadshavarna
  • Återkomma åldersanpassat för eleverna genom grundskolan
  • Bygga på medicinsk kunskap
  • Bygga på samverkan mellan alla vuxna kring barnen

 

Verktyget QLeva

Ett exempel på ett sådant livsstilsverktyg för skolan är webbaserade QLeva.

"Du stärks i ditt föräldraskap"

Här lär sig barn och föräldrar hur man tar hand om hjärnan, kroppen och varandra för att må bra. Dialogen mellan barn och vuxna främjas och vårdnadshavare stärks i sitt föräldraskap.

Eleverna får upprepad åldersanpassad kunskap om sömn, mat, rörelse & stillasittande samt hjälp till självkänsla och sunda värderingar.

 

Tävla i appen

Såväl elev som vårdnadshavare kan tävla med sig själva i QLeva-appens frågor om levnadsvanor. Man får poäng som ger röd, gul eller grön stapel. Efter avslutat QLeva-arbete kan man svara på frågorna igen och se sin förbättring.

Våra politiker borde ta ett snabbt beslut om en nationell hälsosatsning, där alla skolor åläggs arbeta med långsiktigt hälsofrämjande arbete. Behovet är stort. Att vänta kommer att stå oss dyrt, för individen och inte minst för samhället.

 

www.qleva.se