Oliver Lundgren

Verksamhetschef och en av grundarna till Skolon.

Vilka insatser krävs för att digitalisera skolan?
– En tydlig strategi genom ett starkt ledarskap från skolans huvudman, samt ett politiskt intresse för digitaliseringsfrågor. Tillräckliga resurser för kompetensutveckling av rektorer och pedagoger krävs, eftersom den digitala skolans arbetssätt skiljer sig från den analoga. Det är självklart viktigt att investera i den mjukvara och hårdvara som behövs, men ett tydligt ledarskap kring de digitala frågorna samt tillräckliga komptensutvecklingssatsningar är minst lika viktigt.

Marie-Hélène Ahnborg

Vd, Ifus

Vilka insatser krävs för att digitalisera skolan? – Det är delvis en materiell fråga, att köpa in digitala verktyg och rigga en infrastruktur. Men det räcker inte med det. Det krävs också kunskap och medvetenhet om hur man kan använda de digitala verktygen på ett strukturerat sätt så att det underlättar elevernas lärande. Eftersom digital kompetens är en förutsättning för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle så har skolan ett stort ansvar för att ordna de nödvändiga förutsättningarna.

Fredrik Jonsson

Produktchef Ping Pong AB

Vilka insatser krävs för att digitalisera skolan? – En av de stora utmaningarna i arbetet med att digitalisera skolan är att öka förståelsen för att digitala verktyg är något helt annat än de traditionella i pappersform. Den digitala världen ska inte bli en kopia av pappersvärlden för då missar man många av de nya möjligheter som finns med de digitala verktygen. Det behövs därför en utveckling av den digitala kompetensen hos lärare och pedagoger och fler möjligheter till erfarenhetsutbyte både lokalt och nationellt.

Peter Skog

Vd, Kikora

Vilka insatser krävs för att digitalisera skolan? – Ett tydligt engagemang och en stark vilja att digitalisera i alla led - både från ledning och lärare. Det måste sättas av tid för planering och för fortbildning av såväl lärarnas IT-kompetens som vilka tillgängliga digitala verktyg som finns på marknaden. Det är också viktigt att använda de lärarnätverk som finns för att ta del av andras erfarenheter. Även att våga testa nya arbetssätt för att hitta fungerande metoder för att minska gapet mellan elevernas potential och resultat.

Per-Arne Andersson

Direktör/avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Vilka insatser krävs för att digitalisera skolan? – Att ”digitalisera skolan” handlar om att erbjuda en tidsenlig utbildning, att använda digitaliseringens möjligheter i lärandesituationer och övrigt arbete i skolan. Insatserna som behövs är flera och handlar om allt från förändringsledning och kompetens till hårdvara och infrastruktur. Det behövs en tydligare nationell samsyn kring frågorna för att driva den förändring digitaliseringen innebär. Bland annat behöver vi arbeta för att få till ett fungerande digitalt ekosystem av de olika it-tjänster som används, så att de är tillgängliga, ändamålsenliga och säkra för eleverna och pedagogerna.

Inger Norman

Skolchef, Sandvikens

Vilka insatser krävs för att digitalisera skolan? – Ur ett kommunperspektiv krävs politisk enighet och långsiktiga beslut. Digitaliseringen av samhället och skolan är en fråga som bör hanteras på kommunnivå snarare än av varje enskild skola. Kommunpolitiker behöver formulera en övergripande strategi, våga fatta beslut och därefter investera tillräckligt för att strategin ska kunna förverkligas. En ordentlig introduktion och kontinuerlig digital kompetensutveckling för chefer och personal är andra viktiga faktorer för digitaliseringen av skolan.

Peter Becker

Ordförande stiftelsen DIU

Vilka insatser krävs för att digitalisera skolan? – I grunden krävs det en insikt om att digitalisering innebär nya sätt att arbeta och samarbeta, nya sätt att lagra information och minnas, nya sätt att kommunicera och lära. Grundförutsättningar som nätverk och digitala lärresurser måste finnas på plats. Men det viktigaste är att det avsätts tid, och att det finns sammanhang för lärare att gemensamt utforska och erövra de digitala möjligheterna. Och att skolledningar, kommuner, myndigheter och politiker skapar stöd för skolorna i det arbetet. Här behövs ett nationellt ledarskap!

Peter Karlberg

Undervisningsråd, Skolverket

Vilka insatser krävs för att digitalisera skolan? – De viktigaste insatserna förutom att se till att det finns tillräcklig infrastruktur i form av tillgång till välfungerande teknik handlar om kompetensutveckling. Alla i skolväsendet behöver bidra till att ge förutsättningar för att utnyttja digitaliseringens möjligheter såväl pedagogiskt som när det gäller mer allmänt att effektivisera verksamheten.

Mats Johnsson

Enhetschef på Pedagogisk Inspiration Malmö där IT-enheten Grundskoleförvaltningen Malmö Stad ingår

Vilka insatser krävs för att digitalisera skolan? – IKT (digital teknik) måste ses som en integrerad del i skolutveckling så att det blir en drivkraft för till exempel språkutveckling och lärandebedömning. Det kommer i så fall öka likvärdighet och måluppfyllelse. Kräver digitalt ledarskap och god infrastruktur.

Birgitta Tornberg

Rektor vid Arteditskolan i Nordmaling

Vilka insatser krävs för att digitalisera skolan? – Vi vet att det fortfarande ser väldigt olika ut på skolor runt om i landet, men att alla elever senast 2022 ska ska ha tillgång till eget digitalt verktyg. Två av de viktigaste faktorerna är att det måste finnas större tillgång till digitala verktyg liksom nätverk och att det satsas mer på fortbildning hos lärare. Och det är viktigt att det satsas både tid och pengar på fortbildningen. Här måste skolledningen vara den som driver frågan och även involvera politiker och tjänstemän.

Stefan Bonn

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vilka insatser krävs för att digitalisera skolan? – En överallt fungerande infrastruktur är nödvändig som utgångspunkt för en nationellt likvärdig utbildning. Många efterfrågar en nationell IT-strategi för skola och förskola som utgångspunkt för arbetet. Det behövs också kunskap om vilka möjligheter som finns och kontinuitet i ledning, styrning, kompetensutveckling och stöd. En ständig omvärldsbevakning och analys av verksamhet och behov som stöd för utveckling är också av stor betydelse.

Björn Andersson

Vice President, Head of Business IST

Vilka insatser krävs för att digitalisera skolan? – Dels att skolan har fokus på digitalisering och utnyttjar de tekniska möjligheterna i undervisningen. Dels att leverantörer av digitala läromedel utvecklar kvalitativa hjälpmedel som görs tillgängliga för både lärare och elever. IST och Linnéuniversitetet har tillsammans jobbat fram en masterutbildning där teknik och pedagogik möts för att utveckla ny kompetens om hur digital teknik kan användas på rätt sätt i skolan för önskvärda resultat och effekter.