Viveca Ernmark, som är en erfaren psykolog, delar med sig om hur man kan hjälpa dom.

Antalet barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, har varit stabilt över tid, men alltför många får för sena diagnoser. Bland flickor är antalet sena diagnoser som störst. Viveca Ernmark, psykologiskt ledningsansvarig på Cereb, har arbetat som psykolog i 17 år och konstaterar att vi i större utsträckning pratar om ADHD, ADD och autism än tidigare men att frågor som rör NPF behöver lyftas ytterligare.

 

Utarbeta en anpassad plan

Viveca Ernmark efterlyser bättre samarbete mellan hälso- och sjukvården, skola och förskola samt föräldrar för att fånga upp de barn som är i behov av riktade insatser.

– Det handlar om att hjälpa och stärka barn att klara av skola och vardag men även om att rusta dem för framtiden. Det är viktigt att göra en individuell kartläggning som anpassas efter individen.

En del åtgärder handlar om att stärka självkänslan och hjälpa till att skapa situationer som barnet klarar av och kan hantera.

– Att ständigt vara den som inte passar in i och finner ro i rådande normer skapar stress. Barn och unga med NPF löper större risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa. Handledning och utbildning, som vi erbjuder, är viktig.

 

Skolan skapar stress

Skolan och betygen är ett stort stressmoment för många barn med NPF. Viveca Ernmark menar att det nya betygssystemet slår hårt mot dem som inte klarar av att uppfylla kraven att alla elever ska ha minst ett ”E” i betyg.

– Den ökade pressen kan vara svår att hantera för de här barnen som kan uppleva ett stort misslyckande. Om inte stödåtgärder och anpassningar satts in.

 

Utredning är a och o

Genom att kartlägga ett barns behov kan man se vari svårigheterna i vardagen består, vilka moment som skapar oro och stress och på så vis hjälpa till att underlätta i de situationerna. Samtal med barnet samt med skola, förskola och föräldrar ger information som hjälper till att skapa en bild av situationen. För en utredning krävs en remiss. Efter det får barn och föräldrar träffa läkare och psykolog samt i vissa fall även arbetsterapeut och sjukgymnast. Barnet kan förutom stödinsatser även behöva medicin.

– En utredning ligger till grund för att göra bra anpassningar utefter barnets behov och begränsningar. Värdet på en utredning är ovärderlig. Att få lyckas och känna att man räcker till är en grundförutsättning för hälsa, välbefinnande och en god självkänsla. På så vis ger vi dessa barn en ärlig chans i livet.