Det är även det vanligaste ämnet när barn kontaktar Bris stödverksamhet där fyra av tio samtal handlar om psykisk ohälsa. Samtal om ensamhet, ångest, ett liv utan hopp blandas med samtal om svek från samhällets sida.

Vi på Bris har bestämt oss, vi vill bidra till att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige. I juli i år överlämnade vi 10 000 namnunderskrifter till socialminister Annika Strandhäll, med en uppmaning om att ta frågan på största allvar. Nu är det snart dags för julledighet och vi går mot ett nytt år, ett år då vi bland annat ska välja vilka som ska styra landet de närmsta åren. Vi på Bris hoppas att den psykiska ohälsan bland barn och unga blir en av de centrala frågorna i valet 2018.

 

Varje barn har rätt till stöd

 

Varje barn har rätt till stöd så att hen kan må bra här och nu. Vi på Bris står upp för den rätten. Bris skulle kunna beskrivas som Sveriges enskilt största första linje. Under hela 2017 har samtalen till Bris ökat, både via telefon, chatt och mejl. Vi har byggt ut vår gruppstödsverksamhet och fler grupper av barn får ta del av det – familjehemsplacerade barn, barn som har flytt till Sverige, barn som har förlorat en förälder i suicid och barn vars förälder lider av missbruk eller psykisk ohälsa. Vi har också byggt ut vårt digitala stöd för att kunna erbjuda nya former av stöd till barn och unga.

Bris arbetar outtröttligt för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter

Bris har öppet varje dag året runt och Bris kuratorer lyssnar, stöttar och stärker barn i att hantera sin situation, och slussar dem vidare så att de får rätt hjälp. Bris arbetar outtröttligt för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Vi arbetar för att barn som behöver det ska få skydd mot våld och övergrepp, för att alla barn ska få en trygg och säker skolgång, och att alla barn, oavsett kön, bostadsort eller bakgrund, ska få samma möjligheter att utvecklas och samma tillgång till stöd när de behöver det.

 

Juldekorationer. Foto: Unsplash

I år lanserar Bris sin egna blå julstjärna, en julstjärna vars intäckter går till kampen för de utsatta barnen i samhället. Foto: Unsplash
 

Den blå julstjärnan

 

Nu kring jul hänger många människor runtom i landet upp julstjärnor i sina fönster, och Bris lanserar i år vår egen blå julstjärna. Vi kallar den årets viktigaste julstjärna, eftersom de som köper den möjliggör Bris fortsatta kamp för utsatta barn i vårt samhälle. Det är en medmänsklig handling för våra yngsta samhällsmedborgare.

Men vi på Bris kan inte göra hela jobbet själva. I Bris årsrapport som vi släppte i mars i år konstaterades att Sverige har misslyckats med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga, och att det nu krävs politiska åtgärder både på kort och på lång sikt. Varje barn som mår dåligt har rätt till stöd här och nu, men vi vet att i praktiken ser möjligheten till stöd och vård helt olika ut beroende på var i landet barnet bor. Att rusta upp hela vårdkedjan för barn och unga, både inom första linjens vård, elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin är en akut fråga. BUP och annan specialistvård måste kunna leva upp till kraven inom den förstärkta vårdgarantin för att kunna ge barn stöd i tid. Tillgången till insatser inom primärvården och elevhälsan måste vara likvärdig i hela landet.

Vi vet hur mycket det finns att vinna på att göra barn delaktiga.

En viktig grundsten i arbetet med att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är barns rätt till information, inflytande och delaktighet i frågor som rör dem. Här krävs stora förändringar för att möjliggöra att barn mycket tydligare ses som rättighetsbärare och görs delaktiga när vi vuxna fattar beslut om vård och stöd till barn som mår dåligt. Förutom att det är en rättighetsfråga vet vi på Bris hur mycket det finns att vinna på att göra barn delaktiga, både för den enskilda individen men också på strukturell nivå.

Frågan om hur vi möter den stora och livsviktiga utmaningen med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga måste bli en av de viktigaste diskussionerna under valåret.