Ett övergripande mål om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador av alkohol och ett minskat tobaksbruk skulle uppnås via sex olika delmål, däribland minskad nyrekrytering bland unga som använder, missbrukar eller blir beroende. Ett annat delmål berörde ökad tillgänglighet till vård och stöd samt att minimera antalet personer som dör och skadas av eget och andras bruk och missbruk av aktuella substanser.

 

Bra ansats - svårt i praktiken

 

Ansatsen är bra men uppenbarligen finns det svårigheter att få både ett helhetsperspektiv och en samverkande praktik när det gäller att implementera nödvändiga åtgärder för att effektivt nå fram till de uppsatta delmålen. När det gäller prevention, vård och behandling kan man i dagsläget knappast tala om jämlikhet. För optimal tillgänglighet har det dock betydelse vem du är och var du bor. Brist på samverkan mellan olika kommuner och myndigheter har påpekats och till detta har en hel del nya aspekter på vad som ryms och borde rymmas inom ANDT-området tillkommit.

Antalet personer med stressrelaterade symtom fördubblats de senaste tio åren.

Till exempel har antalet personer med stressrelaterade symtom fördubblats de senaste tio åren och man efterlyser att arbetsgivare blir mer engagerade i rehabiliteringsprocessen. Men stressrelaterad psykiatrisk diagnos berör inte bara vuxenvärlden. Psykisk ohälsa blir vanligare även bland skolelever som är stressade. Folkhälsomyndigheten rapporterar att psykosomatiska besvär är ungefär dubbelt så vanliga bland tonåringar som uppger att de är stressade över skolarbetet. Att det dessutom finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och risken för att hamna i drogmissbruk är väl känt.

 

Missbruk kopplas till stress

 

Forskning både i Sverige och utomlands har visat att majoriteten av omhändertagna för missbruk av alkohol och narkotika samtidigt har multipla psykiatriska diagnoser. En färsk studie har visat att nära tre fjärdedelar av en grupp ensamkommande hade utvecklat posttraumatiskt stressyndrom och enligt Gränspolisen finns det många av dessa som hamnat i drogmissbruk och även kriminalitet.

Nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Frågan är dock hur dessa nås av ANDT-strategin? Socialstyrelsen presenterade 2015 nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård, där man understryker vikten av att patienter ska få parallell behandling av beroendesjukdom och psykiatrisk samsjuklighet. Nu har samma myndighet på regeringsuppdrag tagit fram underlag för att minimera antalet narkotikarelaterade dödsfall. En pågående utredning kompletteras för att hantera regelverk som försvårar tillgången på naloxon – ett motgift mot opioida överdoser.

 

Mörk bild på person med händerna för ansiktet. Foto: Unsplash

Vi kan se en stark koppling mellan missbruk och stress. Foto: Unsplash
 

Ytterligare uppdrag

 

Ytterligare ett uppdrag för Socialstyrelsen är att tillsammans med Folkhälsomyndigheten kartlägga narkotikavanor hos just ensamkommande barn och unga. Dessa nås inte av de undersökningar som görs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning vare sig på grundskole- eller gymnasienivå.

Tidigare i höst, vid Nordic Cannabis Conference i Malmö förordade unga politiker en legalisering av cannabis, och därefter var det ytterst nära att Centerpartiets riksstämma fattat beslut om att slopa Systembolaget. Ytterligare en fråga inom beroendeområdet berör omregleringen av spelmarknaden. Regeringen fick i våras ett utredningsförslag som föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Kommer spelberoendet att rymmas inom ANDT-strategin och hinner man med att hantera allt detta?