Matz Nilsson– Den svenska skolan ska vara likvärdig i hela landet. Idag är den inte det och det är något som har identifierats både av Skolledarförbundet, Skolverket och OECD, säger Matz Nilsson, ordförande på Skolledarförbundet.

Lagen är tydlig

Skollagen säger att skolan ska ta hänsyn till barnens behov. Matz Nilsson menar att det finns stora brister i det svenska skolsystemet och att det behövs ett system för likvärdiga skolor och undervisning som anpassas till elevernas behov.

Staten behöver ta ett större ansvar för finansiering och resurser.

– Staten behöver ta ett större ansvar för finansiering och resurser. Vi behöver gå från decentralisering till centralisering när det gäller skolan.

Gymnasiebehörigheten exempelvis, skiljer sig kraftigt åt och andelen som inte är behöriga kan variera mellan 11 och 23 procent mellan olika kommuner.

Behov av systematiskt arbete

Matz Nilsson poängterar vikten av att alla barn behöver gå i förskoleklass och få grundläggande läsinlärning och läsförståelse.

Knäcker man läskoden ger det en enorm kunskapsutveckling.

– Knäcker man läskoden ger det en enorm kunskapsutveckling. Om stödet sätts in i tid kan man hjälpa många med inlärningssvårigheter så att de inte kommer efter i undervisningen.

Han nämner också att ett systematiskt arbete behövs; att staten tar ansvar för finansiering och stöttar likvärdighet, att skolorna klarar av att arbeta kompensatoriskt – att inte låta behoven styra resultatet samt individualisering av stöd.

– Vi behöver ett system som följer upp att varje elev hänger med i skolan.

Digitala verktyg

Det finns idag digitala hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det går att utveckla de digitala stöden mer och ytterligare utforma undervisning och prov så att de möter elevernas behov. Regeringen har en digitaliseringsstrategi men Matz Nilsson tycker att regeringen behöver skynda sig på i det arbetet för att avlasta lärarna så att de kan fokusera på att undervisa.

– Det finns många bra idéer och goda exempel på skolor runt om i Sverige. Det är viktigt att dessa sprids och att skolorna lär av varandra. Det tar säkerligen tio år att förändra skolan men om vi börjar nu kan vi vara tillbaka i toppen. 

Foto: Martin Lindeborg