Till den i mitten av maj genomförda partiledardebatten, som gjordes tillgänglig för det svenska folket i SVT Nyheter Agenda, hade man som debattämnen valt sjukvård, invandring/integration, skola samt lag och ordning. Samtliga ämnen är intressanta och relevanta när det gäller hantering av droger och drogberoende. Statsministern underströk att kraftåtgärder måste riktas mot kriminella gäng som är kopplade till terrorism och livnär sin verksamhet på narkotikahandel. Andra tog upp bekymret med våldsutsatta kvinnor och även i detta sammanhang finns ju droger med som en väsentlig ingrediens. Invandrarpolitik och integration debatterades också även om droger inte specifikt nämndes av partiledarna. Ämnet finns dock med i det mediala och regeringen gav nyligen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda frågan. Bekymmer med heroinrökare bland flyktingar har redan föranlett vissa socialtjänster att tillgripa tvångsvård.

Sverige bland de högsta i Europa i fråga om narkotikarelaterade dödsfall.

Behandling och vård av drogberoende har fått stort utrymme i debatten under senare år. Inte minst sedan Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) satt Sverige bland de högsta i Europa i fråga om narkotikarelaterade dödsfall. En del skriver böcker om brister och ojämlikhet i svensk narkotikapolitik och blir populära även bland drogliberala.

Svensk beroendevård

Utgångsläget för svensk beroendevård idag är dock inte så nattsvart. Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk är bland de främsta i världen och utgör ett viktigt stöd för regioner och landsting som vill förbättra missbruksvården. Hur väl riktlinjerna följs i landsting och regioner för att få en jämlik vård kan däremot diskuteras. För att komma tillrätta med den narkotikarelaterade dödligheten gav regeringen i höstas Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan som nyligen överlämnades till regeringen. Denna förordar ökad tillgång till läkemedelsassisterad behandling, utbildning om överdoser och ett nytt varningssystem för att minska dödligheten. Dessutom understryks behovet av naloxon, ett motgift mot opioid-överdoser. Naloxon ska göras tillgängligt för personer i riskzonen för överdos, för närstående och personal vid polisen och socialtjänsten. Ett problem är dock att man måste ta ytterligare svängar ute i utredningsvärlden för att undgå att komma i konflikt med lagstiftningen.

Det är idag fler personer som dör av obehandlad hepatit C än av själva missbruket.

De av nyframtagna riktlinjerna för vård och behandling samt för undanröjande av dödsfall är alltså bra men frågor om effektiv implementering återstår. Dessutom, det anges att
beroende och psykiatrisk samsjuklighet ska behandlas samtidigt. Många patienter har även somatiska problem, vanligtvis virala sjukdomar som hepatit C. Det är därför av högsta betydelse att dessa också diagnosticeras och ges möjlighet till läkemedelsbehandling. Med tillgång av de nya direktverkande antivirala läkemedlen kan hepatit C botas. Det är idag fler personer som dör av obehandlad hepatit C än av själva missbruket.

Beroendefrågor

I slutet av april i år överlämnade åtta nationella experter inom beroendefrågor och infektionsmedicin ett dokument till representanter vid berörda myndigheter och riksdagens socialutskott, där de beskrivet hur hepatit C-behandlingen kan förbättras för personer som injicerar droger, allt i avsikt att visa hur Sverige kan bidra till WHO-målet att eliminera sjukdomen till år 2030. Förutom förbättringar kring diagnosticering och behandling av smittade personer understryks behovet av förebyggande åtgärder för att förhindra återinfektion och nyspridning av sjukdomen. Initiativet togs av U-FOLD vid Uppsala universitet och dokumentet har utarbetats och färdigställts inom en kort tidsram.

U-FOLD vid Uppsala universitet kommer under årets Almedalsvecka att bidra med seminarier som fokuserar på samtliga av dessa områden. Aspekter som belyses kommer inte i första hand att handla om problemen, utan snarare om att kunniga experter och aktörer talar om vad de gör och vad som kan göras för att komma tillrätta med dessa.

Fred Nyberg
Professor och Koordinator för Uppsala universitets forum för läkemedels- och drogberoende
(U-FOLD, www.ufold.uu.se)