Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är ett ambitiöst mål som kommer att kräva modiga reformer inom en rad politikområden.

Men även om arbetet med att sluta hälsoklyftorna behöver bedrivas brett och inom många områden så vet vi att politiken som rör alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) är viktig. Bruket är generellt sett högre i grupper med lägre utbildningsnivå och skadorna till följd av bruket är också större där.

ANDT-Strategin

En viktig del i ANDT-politiken är ANDT-strategin. Regeringen tog i början av året fram en ny ANDT-strategi. ANDT-området är ett område där samhället behöver gå in och ta ansvar. Det är också ett område där olika delar av samhället fyller olika funktioner. Vad vi gör ifrån statens håll är grundläggande, men mycket av det praktiska arbetet görs i kommuner, landsting och av organisationer i civilsamhället. Strategin ska möjliggöra ett fortsatt brett arbete i hela samhället.

Strategin ska möjliggöra ett fortsatt brett arbete i hela samhället

I den nya ANDT-strategin är också jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet centralt. Vi har sett att de breda, generella insatserna som ANDT-arbetet vilar på behöver kompletteras med riktade insatser anpassade efter de behov som finns i olika grupper. ANDT-arbetet måste ta hänsyn till faktorer som kön, ålder, socioekonomisk tillhörighet, för att vi ska få så bra och effektiva insatser som möjligt.

Behöver vända på varje sten

Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Vi behöver vända på varje sten för att minska rökningen. I ANDT-strategin ställer vi oss därför bakom målet om ett rökfritt Sverige till år 2025. Syftet är att enas kring ett måldatum då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

Vi har redan nu viktiga reformer på gång för att minska rökningen

Vi har redan nu viktiga reformer på gång för att minska rökningen. EU:s tobaksdirektiv har genomförts. Det innehåller bland annat förbud mot smaksatta cigaretter och krav på kombinerade hälsovarningar. Vi har också låtit en utredning titta på t.ex. exponeringsförbud i butik och fler rökfria miljöer. Utredningens förslag bereds nu i Regeringskansliet. Vi är beredda att ta de steg som krävs för att nå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Idag skiljer det drygt sex år i förväntad medellivslängd mellan högutbildade och lågutbildade. Det är sex förlorade jular med nära och kära, sex förlorade somrar, helt enkelt sex förlorade år av rätten att finnas till. Det är oacceptabelt. I grund och botten behövs det en politik som tar ett helhetsgrepp kring alla människors rätt till en god hälsa. Målet om ett rökfritt Sverige och den uppdaterade ANDT-strategin är en viktig del i det.