Vi är ett nätverk för alla verksamheter som i det primärpreventiva arbetet med barn och ungdomar arbetar med någon form av hälsofrämjande kontrakt.

Det gemensamma med alla kontraktsverksamheter är att de tidigt arbetar ANDT-förebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med unga inom skola och föreningsliv. Kontraktsmetoden är en evidensbaserad drogförebyggande metod.

 

Stötta varandra

Kontraktsverksamhet innebär att elever på grund-och gymnasieskolor på olika sätt skriver kontrakt eller antar en utmaning för tobaks/drogfrihet. Kontraktet ger varje elev möjlighet att fatta ett eget beslut. I grundskolan är det vanligast att eleven skriver kontrakt med sina föräldrar och skolan, men många alternativ finns.

"Anta en utmaning tillsammans och stötta varandra."

På gymnasiet kan två eller tre elever skriva kontrakt eller anta en utmaning tillsammans och stötta varandra. Kontraktet kan utformas enligt på förhand bestämda ramar eller utformas lokalt efter de förutsättningar som finns på skolorna, allt beroende på vilken metod skolan/kommunen väljer att använda.

 

Förebygg missbruk

Kontraktsmetoden är ett bra sätt att förebygga all form av missbruk bland unga och arbetar för att skapa ett vuxennätverk runt varje elev, där alla har elevens drogfrihet som ett gemensamt mål. Ett fungerande tobaksförebyggande arbete ger starka bonuseffekter i arbetet mot andra droger.

Riksförbundet ger support till skolor och kommuner bland annat genom våra informatörer från elitfotbollen, nätverksträffar och inspirationsdagar.

Blir du intresserad? Vill du starta kontraktsverksamhet på din skola?

 

För mer information kontakta

Rf Kontraktsmetoden
info@kontraktsmetoden.se
Ordf. Elisabeth (Bitte) Jacobsson
bitte@kontraktsmetoden.se
0760-50 04 89