Luften i de svenska skolorna är enligt ett flertal undersökningar i många fall inte tillräckligt god vilket leder till försämrad hälsa och sämre inlärningsförmåga bland eleverna. Det slarvas med underhåll och rengöring av så väl gemensamma utrymmen, undervisningssalar och luftkanaler. Ett stort antal av landets skolor har fått påpekande när det gäller den fysiska arbetsmiljön och alltför få genomför ålagd ventilationskontroll. I flera fall har anmärkningar inte åtgärdats vilket leder till att luften förblir fortsatt undermålig.

– Inomhusmiljön i många skolor har brister och riskerar att orsaka hälsoproblem till följd av dålig städning och eftersatt ventilation, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

 

Bristfällig tillsyn

Folkhälsomyndigheten tillsatte ett nationellt tillsynsprojekt gällande inomhusmiljön mellan 2014-2015. Där låg fokus på just ventilation och städning samt egenkontroll inom dessa områden. Av undersökningen framgick att 30 procent av landets skolor inte hade någon godkänd ventilationskontroll.

"Det förekommer även fukt och mögel i skolbyggnader"

Britta Permats påpekar att tillsynen av ventilationskontrollerna inte prioriteras i kommunerna. Den dåliga luften beror förutom otillräcklig städning även på att elevantalet i klasserna ökat vilket inte undervisningssalarna ventilationsmässigt är dimensionerade för. Finns även fukt och mögel i skolbyggnaden, vilket förekommer, bidrar det till att inomhusklimatet och inomhusluften försämras ytterligare.

– Fler elever i klassrummen i kombination med dålig städning och låga luftflöden leder till försämrad inomhusluft vilket förutom att påverka elever och personal negativt strider mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 

Britta Permats, vd på svensk ventilation

Britta Permats är vd på Svensk Ventilation. Foto: Mats Åsman

 

Risk för ökad allergi och astma

Särskilt utsatta är de elever med astma- och allergi.

– Skolbarn är mer känsliga för miljöpåverkan och för att minska frekvensen av ökade astmasymptom behöver frågorna tas på större allvar. Skolan är Sveriges största arbetsplats och jag har svårt att se att andra verksamheter skulle acceptera att arbeta under liknande förhållanden.