Myt 1: Levererar sämre kvalitet

Tumme nerSocialstyrelsens släppte nyligen Kommun- och enhetsundersökningen 2015 som undersökt kvaliteten på privata och kommunala äldreboenden. Datan visar tydligt att kvaliteten på de privata äldreboendena är bättre än på de kommunala. Resultaten ligger i linje med tidigare år med skillnaden att kvaliteten i kommunala äldreboenden har förbättrats sedan förra året.

Av de tio vårdcentraler med högst patientnöjdhet är sju drivna privat. Det visar Sveriges kommuner och landstings senaste nationella patientenkät, sammanställd av OmVård.se på Vårdföretagarnas uppdrag. Undersökningen visar att de privata vårdcentralerna är uppskattade och att de dessutom finns i alla delar av landet.

Myt 2: Anställda har sämre villkor

DoktorPrivata vårdgivare får generellt högre betyg av sina medarbetare än offentliga arbetsgivare. I Sveriges största nationella representativa undersökning om arbetsmiljö och hälsa, Jobbhälsobarometern, framkom följande: medarbetarna i privat driven vård och omsorg är nöjdare med arbetsbelastningen, arbetsledningen och möjligheten att utvecklas i arbetet. De anger också i betydligt högre utsträckning att deras kompetens tas tillvara och att de har goda möjligheter att själva påverka hur arbetet ska utföras.

De är även nöjdare med lönen än kollegerna i offentlig regi. Enligt SCB ligger lönenivån dessutom högre hos privata vårdgivare.

Medarbetarna är också friskare. Anställda inom privat driven vård och omsorg har lägre sjukskrivningstal än offentligt drivna verksamheter (sjukskrivna mellan 15-89 dagar). Som medlemmar i Vårdföretagarna har företagen dessutom kollektivavtal.

Myt 3: Privat vård leder till ökade klyftorSpargris

I slutet av 2014 släppte Riksrevisionen rapporten Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? Där kritiserades vårdvalsreformen för att ha gynnat socioekonomiskt starka grupper på bekostnad av de svagare. Rapporten har citerats flitigt och har använts som bevis för att valfrihet leder till en mindre jämlik vård. Riksrevisionens rapport är mycket omdiskuterad, bland annat då den bygger på ett begränsat underlag. Flera andra oberoende studier visar andra resultat.

Nyligen visade Myndigheten för Vårdanalys i rapporten Vårdval och jämlik vård inom primärvården att vårdvalet inte har påverkat jämlikheten i sjukvården negativt. Patienter med låg utbildning och låg inkomst använder primärvården mer, både före och efter vårdvalets införande.

Värt att betona är vidare att det, tack vare vårdvalet, har blivit en bättre tillgänglighet i primärvården för alla patienter. Över 200 nya vårdcentraler har öppnat runt om i landet. De flesta av dem är privat drivna.

Myt 4: Väger blöjor för att maximera vinst

Våg med pengar och hjärtDen 11 november 2011 gick DN ut med nyheten om att Carema vägde blöjor för att maximera vinsten. Blöjvägningsmyten har fick stort genomslag och kan liknas vid 80-talets ”råttan i pizzan”-myt.

Sanningen är att alla seriösa utförare – både i offentlig och privat regi – väger inkontinensskydd enligt riktlinjer från Socialstyrelsen. Vägningen är en kvalitetssäkring för att anpassa skydden till individen och exempelvis undvika byten som stör nattsömnen. Enligt Sinoba, Föreningen för Kunskap om Urininkontinens och Blåsproblem, lider minst 600 000 svenskar av någon form av inkontinens. Det påverkar livskvaliteten starkt negativt och risken att drabbas ökar med stigande ålder. Därför är det viktigt att äldreomsorgen arbetar för att ge alla den vård och hjälp de behöver. I det ingår att väga blöjor och andra inkontinensskydd.