I mars 2016 antog SKL tillsammans med regeringen en nationell vision för e-hälsa: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringen i syfte att skapa en god och jämlik hälsa och välfärd.

Stora fördelar med e-hälsa och digitalisering av vården

– Vårdföretagen ser stora fördelar med e-hälsa och digitalisering av vården. Det kommer inte bara skapa mindre tryck på de fysiska vårdinrättningarna. Patienterna kommer även att kunna få ökad självständighet och delaktighet i sin egen behandling, säger Rikard Johansson Kvalitets- och etikrådgivare på Vårdföretagarna.

Digital infrastruktur en utmaning

Tekniskt sett finns lösningarna för att kunna tillhandahålla en digital vård. Sveriges befolkning är dessutom digitalvana samt öppna för att dela med sig av information. Men för att digitaliseringen ska kunna erbjuda sin fulla potential kan inte bara informationen vara digital, även processerna måste vara det.

– Patienter som är multisjuka behöver ofta vård av många instanser. För att patientens journal lätt ska kunna användas av alla berörda parter krävs en digital infrastruktur som smidigt tillgängliggör informationen där den behövs.

Samordning nyckeln

Infrastrukturfrågan i kombination med bristen på ledarskap ser Rikard Johansson som de stora utmaningarna för en digital vård. För att visionen om e-hälsa ska bli verklighet krävs samordnade e-hälsoinitiativ på nationell, regional och lokal nivå̊, och mellan offentlig och privat sektor.

Isolerade öar av utveckling kommer snarare skapa klyftor än jämställdhet

Staten måste ta ledartröjan och lägga en nationell teknisk standard som alla utförare kan ansluta sig till. Sedan kan en framtida vård enklare skapas.

– Och de omfattande investeringar som krävs måste vara en gemensam fråga, inte hamna i knät hos enskild myndighet, kommun eller privat utförare. För att lyckas med en transformation till e-hälsa bör det finnas tydligare ansvarsfördelning och ledarskap. Isolerade öar av utveckling kommer snarare skapa klyftor än jämställdhet.