När konkurrens som bygger på kvalitet står i centrum uppstår ett förändringstryck som leder till stärkt kvalitet, mångfald och valfrihet. Fokus bör därför vara att uppmuntra och välkomna förändringar som bidrar till att kvaliteten inom vård, omsorg och behandling höjs. Inte minst i dessa tider när det förs en diskussion kring vinster i välfärden som befinner sig fjärran från den vardag i vilken privata och offentliga verksamheter samverkar till gagn för vård- och omsorgstagaren.

 

Nyckeln är en trygg välfärd

 

Svenska Vård är branschorganisationen för privata utförare inom vård, omsorg och behandling. Vår uppfattning är att den största långsiktiga risken för svensk välfärds utveckling består i att den inte förmår leverera tillfredsställande kvalitet till kostnader som anses rimliga. Medborgarnas långsiktiga förtroende för välfärden och dess tjänster, oavsett om de erbjuds i privat eller offentlig regi, har en nära koppling till att skattemedel går till verksamheter som håller god kvalitet. Det är ett faktum att det offentliga varken har de ekonomiska eller personella resurserna att möta de behov som vi gemensamt står inför.

Nyckeln till en trygg välfärd är därför att en mångfald av utförare ges möjlighet att bidra med sin kompetens.

 

Stärkta kvalitetskrav

 

När Svenska Vård, via opinionsinstitutet SKOP, ställde frågan till landets socialchefer om privata utförares roll inom social omsorg var svaret tydligt. 95 procent av de tillfrågade socialcheferna uppgav att de har ett mycket gott samarbete med privata utförare, 85 procent ansåg att de privata utförarnas verksamhet präglas av professionalitet och 70 procent menade att de sannolikt inte skulle klara sitt uppdrag utan de privata utförarnas insatser.

Något som kräver öppenhet och tillsyn av samtliga utförare inom vård

Det är av största vikt att all verksamhet som bedrivs med offentliga medel utformas på ett sätt som säkrar mångfald, kvalitet och samhällsekonomisk effektivitet. Något som kräver öppenhet och tillsyn av samtliga utförare inom vård, omsorg och behandling. Där stärkta kvalitetskrav och ökad makt för den enskilde individen att välja bidrar till att utveckla såväl privat som offentligt verksamhet.

 

Ökad valfrihet

 

Svenska Vårds medlemsföretag räds inte konkurrens som bygger på kvalitet. Tvärtom välkomnar vi upphandlingar som sätter kvaliteten främst. Vi vill se fler valfrihetssystem som formas efter kvalitetskriterier samtidigt som vi efterlyser stärkt kompetens hos de ansvariga politiker och tjänstemän som är beställare av välfärdstjänster. För oss handlar det helt enkelt om att åstadkomma bättre kvalitet för de skattemedel som står till förfogande. Om det ska vara möjligt behöver alla seriösa utförare ges möjlighet att bidra till välfärdens utveckling.

19 av 20 företag inom välfärdssektorn har färre än 20 anställda.

För Svenska Vård är saken glasklar. Privata utförare inom vård, omsorg och behandling bidrar till att utveckla kvaliteten och nytänkandet inom svensk välfärd och ger ökad valfrihet för den enskilde individen. I hög utsträckning handlar det om småföretag. 19 av 20 företag inom välfärdssektorn har färre än 20 anställda. 6 av 10 företag drivs av kvinnor. Entreprenörer som ger välfärdens viktigaste resurs, medarbetarna, fler arbetsgivare att välja bland och som skapar ett ökat tryck på samtliga arbetsgivare inom välfärden att erbjuda en god arbetsmiljö med bra lönevillkor och möjlighet till utveckling genom hela yrkeslivet.

 

Lika enkelt som tydligt

 

Utgångspunkten för Svenska Vård och våra medlemsföretag är lika enkel som tydlig. Kvalitet ska alltid stå i centrum för den verksamhet som bedrivs. Vi vill därför se långsiktiga spelregler som är hållbara över tid och som skapar trygghet för patienter, brukare, medarbetare och utförare av välfärdstjänster.  Då kan vi med gemensamma krafter forma en brukarcentrerad och sammanhållen välfärd där jämlikhet är ett centralt värde. Oavsett om vården, omsorgen och behandlingen utförs av privata eller offentliga utförare.