Denna har vi nu sedan en tid tillbaka tagit på oss i Norrland genom det nära samarbetet mellan Nordic Health Innovation (NHI) ochVästerbottens Län och Region Jämtland Härjedalen.

Med hjälp av utbyggnaden av virtuella hälsorum säkerställer vi här att vi inför framtiden får en god och effektiv hälso- och sjukvård i dessa regioner och på sikt också i Sverige. De virtuella hälsorummen utgör ett bra komplement för att lätta på trycket till hälsocentralerna och öka tillgängligheten för svenska vårdtagare.

Ett virtuellt hälsorum är ett skräddarsytt obemannat hälsorum med ambitionen att hålla öppet dygnet runt.

Ett virtuellt hälsorum är ett skräddarsytt obemannat hälsorum med ambitionen att hålla öppet dygnet runt. Läkarna kan vid behov kopplas upp via videolänk och rummet är utrustat med en mängd apparater. Här kan alla kommuninvånare gå in och exempelvis kontrollera blodtryck och ta blod-, blodsocker- och varanprover. Apparaterna är via en central server sammanlänkade med distriktsläkarna och sjukvårdens journalsystem. Det kan närmast beskrivas som en självserviceanläggning, där patienterna på egen hand eller med assistanshjälp enkelt kan screena sig och få en första läkarkontakt.

Knappt 300 000 personer i Sverige bor idag i en glesbygdskommun med en allt mer åldrande befolkning. I dessa kommuner finns också den högsta andelen äldre och den högsta försörjningsbördan i landet. Om utvecklingen fortsätter som idag räknar forskarna med att det i början av 2030-talet finns fler personer i icke arbetsför ålder än i arbetsför ålder i landets glesbygdskommuner. En utveckling, som väsentligt kommer att öka och förändra behovet av hälso- och sjukvård, men också möjligheten till att rekrytera välutbildad vårdpersonal.

Vi siktar på att vända vårt demografiska försprång till vår fördel

Samtidigt har inlandskommunerna i norra Norrland genom befolkningens sneda åldersstruktur ett tidsmässigt försprång på 25 år gentemot resten av världen. Detta demografiska försprång kombinerat med ett av världens bäst utbyggda högkvalitativa bredbandsnät samt sammanhållna patientjournalsystem av god kvalitet ger utomordentliga förutsättningar för att prova nya innovativa sjukvårds- och omsorgslösningar. Vi siktar på att vända vårt demografiska försprång till vår fördel genom att här ta fram heta produkter och tjänster, som hjälper oss att leva längre och hälsosammare hemma.

De samhälleliga vinsterna med distansoberoende teknik och virtuella hälsorum är många - ökad tillgänglighet för medborgarna, sänkta kostnader för resor och transporter och inte minst minskat behov av stafettläkare. Andra stora vinster är att det blir de som verkligen behöver sjukvården, som också får tillgång till denna, liksom att vi får en stoltare personal och att rekryteringarna blir enklare.

Att satsa på virtuella hälsorum är ett viktigt steg i utvecklingen

Runt om i världen finns det många glest befolkade områden, som brottas med liknande svårigheter. Vi inom NHI befinner oss därför i djupa diskussioner med flera av världens u- och i-länder om export av svensk kompetens och know-how inom detta framtidstekniska område. Det finns också i ökad utsträckning en efterfrågan på distansöverbryggande medicin i världens storstäder och inom globala företagshälsovård.

Att satsa på virtuella hälsorum är med andra ord ett viktigt steg i utvecklingen att effektivisera och modernisera sjukvården på patienternas villkor. Vi får en mer tillgänglig vård och en ny, lägsta effektiva omhändertagandenivå.