Studien visar att både patienter och läkare anser att just småskaliga personalägda vårdcentraler ger bättre vård än andra. Små professionsstyrda verksamheter har också en högre andel fast personal och använder hyrpersonal i mindre utsträckning än de offentligt drivna.

Olika driftsformer

Läkarförbundet ser flera fördelar med en sjukvård som inkluderar vårdgivare med olika driftsformer och som bedriver sin verksamhet med olika inriktningar. Dels stärker det den enskilde patientens valmöjligheter i vården. Dels ökar möjligheterna att ställa krav och få tillgång till en vård som svarar mot de olika behov patienten har i olika situationer. Kort sagt bidrar det till att vården blir mer individanpassad. Sköra och äldre patienter gynnas kanske allra mest.

Mångfald bidrar också till att den innovationskraft som naturligt finns i sjukvården bättre tas tillvara

Ett sjukvårdssystem präglat av mångfald bidrar också till att den innovationskraft som naturligt finns i sjukvården bättre tas tillvara. Innovation innebär att utveckla nya metoder att diagnostisera och behandla patienter. Likaså gäller det att hitta nya sätt att arbeta och organisera verksamheten och samverkan med andra aktörer. Vården kan på det sättet bedrivas med allt högre kvalitet och bättre resultat för enskilda patienter. Samhället får dessutom ut mer vård för varje skattekrona.

Samtliga vårdgivare måste givetvis leva upp till gemensamma grundkrav för exempelvis kvalitet, tillgänglighet och bemötande. För att våga investera för att starta en ny vårdcentral är det helt avgörande att veta att man agerar på lika villkor som alla andra aktörer.

Anställning inom vården

En ökad mångfald av vårdgivare gör det även mer attraktivt att ta anställning inom vården. Samtidigt måste arbetsgivarna få sina kompetenta medarbetare att trivas och vilja stanna kvar. Det kan ske genom att erbjuda en god arbetsmiljö med tillräckligt professionellt utrymme. För hur arbetsgivarna ska klara kompetensförsörjningen är en helt avgörande fråga om sjukvården ska möta upp de allt fler äldres vårdbehov och kunna fortsätta att erbjuda en vård av högsta kvalitet.

Enkäten visar tydligt att läkarbemanningen är avgörande

Sveriges Läkarförbund frågade i en enkät samtliga läkare på landets vårdcentraler om deras syn på primärvårdens möjligheter att ge vård och service till patienterna. Enkäten visar tydligt att läkarbemanningen är avgörande. På vårdcentraler som är fullbemannade skulle nästan alla läkare rekommendera vårdcentralen åt en sjuk anhörig. Resultaten från Nationella Patientenkäten visar samma sak. Även patienterna säger att en fast läkarkontakt i primärvården är avgörande för vårdkvalitet och patienttrygghet. I dag saknas 1 400 specialister i allmänmedicin.

Vinstintresset i centrum

Genom en nationell reform visar Norge att det går att vända utvecklingen och få full bemanning inom primärvården. 2001 fick alla norska invånare rätt att lista sig hos en allmänpraktiserande läkare. En rad faktorer gjorde reformen attraktiv. En faktor var att det fanns goda möjligheter för läkarna att etablera sin egen verksamhet.

Tyvärr har diskussionen om mångfald i välfärden allt för ensidigt handlat om vinstintresset

Huvudinnehållet i avtal och ersättningar fastställdes på nationell nivå, vilket skapade likvärdiga spelregler och stabilitet. Sverige ska inte kopiera Norges modell rakt av. Vårdvalet i Sverige har haft en positiv effekt med en framväxt av olika alternativ i primärvården. Det kan vi bygga vidare på i en nationell reform.

Tyvärr har diskussionen om mångfald i välfärden allt för ensidigt handlat om vinstintresset. Argumenten har ofta präglats av en svart-vit syn på frågan. Bättre vore en debatt som handlar om hur vi kan säkra medborgarnas tillgång till en god vård framöver. Hur vården borde utvecklas för att vi ska nå högre kvalitet och bättre resultat. På vilket sätt vi bäst tar tillvara på drivkraften och förmågan hos alla aktörer – offentliga som privata – som vill bedriva vård.

Heidi Stensmyren,
ordförande i Sveriges läkarförbund