Fokus är att arbeta förebyggande och främjande - och den skola som gör det ser ett samband mellan elevernas lärande och deras hälsa.

 

Känd koppling

Enligt skollagen ska alla elever i grund- och gymnasieskolan ha tillgång till en elevhälsa som ger medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Då barn och unga tillbringar en stor del av sin tid i skolan finns möjligheter att agera hälsofrämjande och sätta in tidiga insatser om en elev mår dåligt. Sambandet mellan elevers mående och deras lärande är sedan länge känt.

"Viktigt att tidigt uppmärksamma elevers olika och specifika behov"

– En skolmiljö där barn och ungdomar känner sig trygga och delaktiga, och får förutsättningar att lyckas, bidrar samtidigt till en bättre psykisk hälsa, säger Erica Sjöberg, rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Därför är det så viktigt att tidigt uppmärksamma elevers olika och specifika behov så att rätt insatser kan organiseras för att de ska klara sin skolgång.

Trots att skollagen slår fast att elevhälsan har detta uppdrag ser skolors förutsättningar att leva upp till kraven olika ut. Det kan vara svårt att rekrytera de yrkesgrupper som elevhälsan behöver, i andra fall fungerar inte skolans organisation på bästa sätt. 

 

Mångas ansvar

– Elevhälsans kvalitet är starkt beroende av hur skolan väljer att organisera arbetet. Skolor som lyckas arbeta förebyggande och främjande för elevernas hälsa och lärande har ett gott samarbete inom elevhälsan och mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal, säger Sarah Neuman, också rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

"Vi skapar en tillgänglig lärmiljö där elever får förutsättningar att må bra"

Även samtalskulturen är viktig, menar hon. Fokus behöver flyttas från elever som problembärare till att handla om hur vi skapar en tillgänglig lärmiljö där elever får förutsättningar att både må bra och nå målen med sin utbildning. Struktur och planering är också centralt för en god elevhälsa, och här har huvudmän och rektorer ett ansvar för att skapa rätt förutsättningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd på flera sätt i form av rådgivning, kurser och stödmaterial för att stötta skolor i deras arbete.

– Skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete har en stor betydelse för barn och ungdomars psykiska hälsa. Därför är det viktigaste att elevhälsoarbetet blir skolans gemensamma angelägenhet, säger Erica Sjöberg.