Då antalet asylsökande i Sverige ökade under hösten 2015 såg man på SKL ett behov av att förbättra kvalitén i hälsoundersökningar och åstadkomma en positiv hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända. Genom en förstudie samma år såg man att behovet ökade inom psykiatrin och siffror visade att endast hälften av dem som genomgick hälsoundersökningar också fick hjälp med sin psykiska hälsa.

Vår ambition är att utbilda utbildare

– Vår ambition är att utbilda utbildare så att de har kunskap, verktyg och förutsättningar att ge ett bättre bemötande och adekvat vård. Vi arbetar också med att ta fram och sprida olika typer av informationsmaterial på olika språk som är lätt att ta till sig, berättar Ing-Marie Wieselgren, på SKL.

Gemensamma krafter Ing-Marie

Samtliga landsting och regioner har deltagit i kunskapslyftet. Ing-Marie Wieselgren konstaterar att hon aldrig tidigare sett alla landstingen mobilisera och jobba så snabbt i en gemensam sak.

– Det är en oerhört angelägen fråga och landstingen har effektivt analyserat sina kompetensbehov och visat att det går att agera med kort varsel. Responsen har varit positiv och alla har jobbat hårt med frågorna. Vi har fått se nya innovativa lösningar och även fått tillfälle att ompröva tidigare system och strategier.

Frågorna har också hamnat högt upp på den politiska agendan och då regeringen 2016 beviljade satsningen fram till februari 2017 var arbetet snart i full gång. Utifrån de olika behovsanalyserna utformade landstingen och de olika regionerna lokala spridningsplaner. Under projektets gång har 1200 utbildare utbildats och dem i sin tur har utbildat ytterligare 6000 personer inom olika verksamheter som hanterar frågor rörande hälsa. Inför 2017 räknar man med att ytterligare omkring 8800 personer utbildas.

  – Det finansiellt stödda projektet är avslutat, men vi fortsätter arbetet. Då året är slut kommer vi totalt att ha utbildat 15 000 personer, en siffra vi är nöjda med.

Samla på goda exempel

Det ihärdiga arbetet och den förvärvade kunskapen ger ringar på vattnet och får positiva effekter inom många olika verksamheter och områden. För att ta tillvara nyvunnen kunskap, samt nya metoder och strategier har man en verktygsbank där man hittills samlat över 100 olika goda exempel.

Ökar hälsan och faktiskt räddar liv

– Vi vill givetvis hålla liv i det vi tagit fram och sprida kunskap och bra lösningar vidare. Det är ett omfattande arbete vi har framför oss, men vi har redan sett att vi genom rätt små medel och insatser kan göra stor verkan som ökar hälsan och faktiskt räddar liv.