Folkhälsomyndighetens nya roll som samordnare för Självmordprevention innebär ett förstärkt fokus på många aktörers ansvar på nationell nivå. Myndigheter och aktörer som i sin tur påverkar verksamheter på regional och lokal nivå som Polisen. Skolverket, landsting och nationella brukarorganisationer.Birgitta

– Jag saknar fortfarande tydliga instruktioner kring hur den lokala och regionala samordningen kring suicidprevention bör se ut med stöd av den nationella samordningen. Det berör många regionala aktörer och det vore bra med tydliga riktlinjer som likriktar arbetet och säkerställer en hög kvalitet på det suicidpreventiva arbetet i hela Sverige, säger Birgitta Huuva, områdeschef för psykiatrin på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Örebro län.

Genom att ta fasta på Folkhälsomyndigheternas rekommendationer att på regional/landstingsnivå utse en samordningsfunktion för dessa viktiga frågor ökar möjligheterna till en samlad aktion. Men för att få kraftfull effekt måste uppdraget också prioriteras hos övriga aktörer i samhället både på regional och lokal nivå.

Vi samlas under den här avsiktsförklaringen:

Textannons