Vilka är berörda och involverade i det suicidpreventiva arbetet?

  – Olika aktörer och instanser både på lokal, regional och nationell nivå som till exempel landsting, länsstyrelser och kommuner. Även skolor och frivilligorganisationer är viktiga i det preventiva arbetet.

 

Vad är viktigast i det förebyggande arbetet?

  – Samordning. Förutom de nationella strategierna som finns krävs någon som tar ansvar och samordnar arbetet på regional nivå. Det lokala arbetet är oerhört viktigt för att nå ut till olika riskgrupper. Vi efterlyser också rejäla satsningar med långsiktighet. Idag finns för få uppdrag på lång sikt.

 

Hur ser den suicidala situationen ut i Sverige idag?

  – Andelen självmord har minskat sedan 1970- och 80-talet, minskningen har avtagit sedan 2000-talet och stagnerat de senaste åren. År 2008 antog riksdagen beslut om en nollvision där ingen ska hamna i ett sådant läge att självmord är enda utvägen.

 

Vilka grupper är mest utsatta?

  – Män, står för 75 procent av alla suicid. Särskilt äldre män är en utsatt grupp som i mindre utsträckning söker hjälp och är svår att nå ut till. Högst antal självmordsförsök finns bland unga kvinnor. Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människor leder till omfattande psykiskt lidande och ohälsa bland anhöriga.