Schizofreniförbundet har därför sökt medel från Arvsfonden för att visa Suzanne Ostens film Flickan Mamman och Demonerna för personal inom landsting, poliser, socialtjänst och skola runtom i landet. Filmvisningen ska följas av diskussioner och tanken är att skapa lokala nätverk som kan hjälpa och stötta barn till föräldrar med allvarlig psykisk sjukdom.Dam

– Det här samverkansprojektet började med att vi stöttade Suzanne Ostens film Flickan, Mamman och Demonerna, som handlar om en mamma som drabbats av schizofreni och hennes åttaåriga dotter. Mamman väljer att flytta med sin dotter till en hemlig ort, där dotterns liv blir allt svårare till socialtjänstens, skolan och polisen till slut upptäcker henne och därefter erbjuder såväl dottern som mamman stöd och hjälp, säger Margaretha Herthelius, förbundsordförande i Schizofreniförbundet.

De medel som Schizofreniförbundet sökt från Arvsfonden omfattar en treårig satsning som ger landsting och kommuner runtom i landet en möjlighet att få besök av exempelvis Suzanne Osten och Margareta Herthelius.

Stötta de barn som växer upp i familjer med svåra psykossjukdomar

Träffen inleds med att minst två representanter vardera från socialtjänsten, Svenska kyrkan, landstinget, elevorganisationer, polisen, intresseorganisationer för schizofreni samt skolan tillsammans ser Flickan, mamman och demonerna. Därefter följer rundabordsdiskussioner kring hur de olika yrkesgrupperna och organisationsrepresentanterna kan samverka på lokal nivå i arbetet med att identifiera och stötta de barn som växer upp i familjer med svåra psykossjukdomar.

Lokala nätverk ska hjälpa fler barnDam

– Projektet befinner sig i en uppstartsfas, för närvarande kontaktar vi kommunledningar runtom i landet och presenterar konceptet för dem. I nästa steg hoppas vi att även chefer hos polisen, landstinget, socialtjänsten och i skolans värld intresserar sig vårt innovativa upplägg som verkligen kan bidra till att göra skillnad på lokal nivå, säger Margaretha Herthelius.

Hennes erfarenhet är att många som möter barn som växer upp i dysfunktionella familjer blir osäkra och inte alltid agerar på rätt sätt för att hjälpa de utsatta barnen.

Bidra till att minska antalet barn som växer upp i familjer som präglas av psykisk ohälsa

Hon understryker därför vikten av att socialtjänsten är mottaglig för den information skolan förmedlar om de har identifierat ett barn vars föräldrar kan ha drabbats av allvarlig psykisk ohälsa.

– Vår målsättning är att de diskussioner och de lokala nätverk som etableras kring bemötandet och behandlingen av dessa barn ska bidra till att minska antalet barn som växer upp i familjer som präglas av psykisk ohälsa, säger Margaretha Herthelius.