Det kan i förlängningen leda till att de inte söker den vård och det stöd de behöver.Tatja

– Stigmatisering är ett samlingsbegrepp för de fördomar, de missuppfattningar och den diskriminering människor kan utsättas för på grund av exempelvis en diagnos. Individer med ADHD utsätts ofta för stigmatisering på samhällsnivå, från media och från människor i sin omgivning. Det är också vanligt att anhöriga till personer med ADHD blir stigmatiserade. Det finns exempelvis fördomar som säger att föräldrar till barn med ADHD är dåliga föräldrar som inte uppfostrat sina barn på rätt sätt, säger Tatja Hirvikoski, docent på Karolinska Institutet.

En stor risk med den här typen av stigmatisering är att individer med ADHD börjar ha stigmatiserande uppfattningar om sig själv.

Det finns fördomar som säger att föräldrar till barn med ADHD är dåliga föräldrar

Självstigmatisering innebär att personen tar till sig av de fördomar som råder i samhället och börjar applicera dem på sig själv.

– Det kan leda till att personer med ADHD, som ofta har stor hjälp av medicinering och stöd från läkare och psykologer, undviker kontakt med vården. Det kan i förlängningen leda till att de får svårigheter att fungera i vardagen. Både diagnosen ADHD och den läkemedelsbehandling som ordineras omfattas av stigmatisering. För att komma till rätta med den stigmatisering som råder så gäller det att utbilda personer med ADHD och deras anhöriga samt att kommunicera forskningsbaserad fakta om diagnosen på olika sätt i samhället, säger Tatja Hirvikoski.