Ytterligare en komplicerande faktor är att äldre ofta har ett komplext och svårbedömt hälsoläge med flera fysiska och psykiska sjukdomar och symtom som påverkar varandra.

– En avgörande skillnad mellan äldre och yngre individer är att många äldre ofta har flera samtida sjukdomar och skador som många gånger orsakas av åldrandet i sig. Multipla hälsoproblem är vanligt förekommande och det är inte alltid så lätt att särskilja de fysiska och psykiska sjukdomarna och symtomen, säger Gunnar Akner, professor i geriatrik vid Linnéuniversitetet i Kalmar.Gunnar

Neurologiska sjukdomar som är relativt vanliga bland äldre, exempelvis Parkinsons sjukdom eller demens, kan även ge psykiska symtom. Gunnar Akner anser att den svenska sjukvården i många fall inte är tillräckligt rustad för att tillmötesgå de äldre patienternas behov.

– För att identifiera en äldre persons fysiska och psykiska hälsoproblem krävs såväl specialistkompetens som metoder för att diagnostisera äldre personer. Dessutom krävs tillräckligt med tid för att verkligen genomföra en samlad hälsoanalys och därigenom kunna bena ut orsakerna till individens ohälsa och rekommendera ett samlat behandlings/vård-program, säger Gunnar Akner.

Social samvaro i kombination med fysisk aktivitet

En av de viktigaste faktorerna för att minska den fysiska och psykiska ohälsan bland äldre är att erbjuda förutsättningar för social gemenskap, gärna i kombination med fysisk aktivitet. Samvaro kopplat till fysisk aktivitet har på många sätt en preventiv effekt mot psykisk ohälsa bland äldre.

– Det är viktigt att vara uppmärksam på symtomen för såväl fysisk som psykisk ohälsa bland äldre eftersom de kan variera mycket. En äldre persons depression kan exempelvis visa sig i form av orkeslöshet, smärta och nedsatt aptit och en infektionssjukdom kan arta sig i förvirring snarare än feber som hos en yngre person. Understimulering kan också generera symtom som påminner om depression, säger Gunnar Akner.