Det är problem som måste lösas, utan tvekan. Problem som vi gör mycket för att hantera. Men de är också bara en del av verkligheten.

 

På fjärde plats i världen

Lika sant är att svensk hälso- och sjukvård regelbundet klassas som världsledande. Enligt en undersökning i höstas kom vi exempelvis fyra, av i princip alla världens länder, när man jämförde överlevnad i 32 olika diagnoser. Det finns andra exempel.

"Väldigt mycket är väldigt bra"

När vi ska prata om svensk hälso- och sjukvård måste vi därför klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Problem - ja. Men också väldigt mycket som är väldigt bra.

 

Vi lever längre, är det ett problem?

Vad beror då problemen på? Till att börja med: att vi är allt fler som lever allt längre. En åldrande befolkning innebär ökande behov av hälso- och sjukvård. Det är i grunden väldigt bra, men vårdens resurser och effektivitet måste också hänga med.

Det är en viktig anledning till att regeringen gör stora investeringar i hälso- och sjukvården. Räknar man ihop alla satsningar handlar det i år om drygt 13 miljarder kronor i riktade satsningar samt i höjda generella statsbidrag till landstingen.

 

Rätt kompetens på rätt plats

En stor del av de satsningarna handlar om sjukvården personal, som är den enskilt viktigaste resursen.  För att vården ska vara bra måste vi ha tillräckligt många anställda, med rätt kompetens och som hinner, orkar och kan göra ett bra jobb gentemot patienterna. När det exempelvis saknas specialistsjuksköterskor stängs vårdplatser och operationer ställs in.

"När vi ska få bort vårdköerna är det också just personalen vi måste satsa på"

Det är så vårdköer skapas och växer - och när vi ska få bort vårdköerna är det också just personalen vi måste satsa på. Förutom satsningar som innebär mer pengar till sjukvården – öronmärkt för bland annat bättre arbetsmiljö och studielön för sjuksköterskor som läser till specialister – har vi satsat på att bygga ut fler platser på utbildningarna till bland annat sjuksköterska, specialistsjuksköterska, barnmorska och läkare.

 

Regeringen kan inte styra allt

Sen kan inte vi från regeringen styra allt. Det är landstingen, och privata vårdgivare, som är arbetsgivare. De måste – om än med hjälp av pengarna vi satsar – se till att arbetsmiljö, lön och andra viktiga delar är så attraktiva att tillräckligt många både vill börja jobba och sen också stannar kvar i sjukvårdens yrken.

 

Närhet till vården - en ovärdelig trygghet

Vi satsar också på att mer av vården ska finnas nära. I Sverige behöver man åka till sjukhuset för mycket vård som i andra länder finns att få betydligt närmare. Vi ska ta vården närmare patienten. Som en del av den utvecklingen har regeringen föreslagit en skärpt vårdgaranti när du behöver hjälp på din vårdcentral. Idag är det meningen att den som behöver det ska få träffa en läkare inom sju dagar. Det uppfylls i ungefär nio fall av tio.

"Det är dina behov som ska styra."

Vi vill att det i stället ska vara så att du inom tre dagar ska kunna få en medicinsk bedömning av någon legitimerad vårdprofession, anpassat efter just dina behov. Det kan exempelvis handla om att få träffa en psykolog vid psykisk ohälsa, eller att vi i vissa fall få träffa en sjuksköterska eller en fysioterapeut. Det är dina behov som ska styra. Och om fler först går till andra yrkesgrupper, ja då går det snabbare också för dem som behöver träffa en läkare direkt.

 

Många områden kräver fokus

Vi gör också andra satsningar. På att korta köerna till cancervården. På vården för barn och unga med psykisk ohälsa. På förlossningsvården. Och mycket annat.

Allt handlar så klart inte bara om pengar. Svensk sjukvård måste bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Enkelt uttryckt måste det bli lättare att använda helt normala, moderna verktyg för att ha kontakt med vården och boka tider. För att vara delaktig i sin egen vårdprocess. Och för att ge bättre och mer effektiva verktyg till dem som jobbar i vården.

 

Sverige kommer bli bäst

Regeringen jobbar hårt tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting för att vi ska bli bäst i världen till 2025 på att ta tillvara de möjligheter det här ger för vården och för människors hälsa.

Det här är investeringar vi gör för att Sverige ska bli tryggare, och för att vi ser att det behövs. Det är så vi utvecklar vården och den svenska modellen.