E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

I våras presenterade regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) sin gemensamma vision för e-hälsan i Sverige fram till år 2025:

”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”.

eHälsomyndigheten har ett regeringsuppdrag att kommunicera och beskriva visionen. Det gör vi bland annat vid Nationella e-hälsodagen den 9 november i Stockholm.

Vad gör eHälsomyndigheten?

Vi arbetar med utvecklingen av nationell e-hälsa och bidrar på så sätt till en bättre vård, omsorg och hälsa. Vår verksamhet är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd till yrkesverksamma och beslutsfattare.

eHälsomyndigheten ansvarar för register och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering. Vi samordnar regeringens satsningar på e-hälsa samt följer övergripande utvecklingen på e-hälsoområdet.

Dessutom ansvarar vi för att utveckla tjänsten Hälsa för mig, ett personligt hälsokonto där du som privatperson ska kunna överblicka, lagra och administrera din hälsoinformation.

Du vet kanske att eHälsomyndigheten lagrar och förmedlar de elektroniska recepten i Sverige? Vi ansvarar även för den nationella läkemedelsstatistiken och för att förmedla e-receptuppgifter över nationsgränserna.

Vidare arbetar vi med att kvalitetssäkra och utveckla den infrastruktur som är en naturlig länk mellan hälso- och sjukvårdens alla aktörer.

Ladda inför 9 november

Nationella e-hälsodagen är årets stora händelse för alla som verkar på e-hälsoarenan i kommuner, landsting, myndigheter, organisationer, företag samt universitet och högskolor. Årets nationella e-hälsodag äger rum i Aula Medica på Karolinska Institutet i Stockholm.

Nationella e-hälsodagen är en mötesplats för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Genom seminarier, debatter, dialoger och konkreta exempel får du som deltagare veta mer om det senaste på e-hälsoområdet och vilka utmaningar som Sverige står inför.

Vi kan utlova ett spännande och framtidsinriktat program som utgår från e-hälsovisionen. Dagen kommer att fokusera på hur Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025.

Vision e-hälsas tre insatsområden – regelverk, enhetlig begreppsanvändning och standarder – är samlande rubriker för inslagen. Goda exempel på innovativa e-hälsolösningar från olika verksamheter kommer att lyftas fram.

Nationella e-hälsodagen har arrangerats årligen sedan 2008 och eHälsomyndigheten är från och med i år värd för arrangemanget.

I styrgruppen för konferensen ingår Tracy Mitchell-Björkman, kommunikationschef på Socialdepartementet, Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på SKL och undertecknad.

En viktig utgångspunkt är att öka tillgängligheten till programmet. Därför kommer vi att sända live direkt från scenen för att öka möjligheterna att delta.

Eva Reimers,
kommunikationschef på eHälsomyndigheten