Det konstaterar Monika Broman som jobbat som distriktssköterska i många år och är kommun- och landstingspolitiker i Linköping.

– När kroppen blir äldre försämras förmågan att hantera vissa kemiska substanser i läkemedel, därför är vissa läkemedel olämpliga för äldre. Dessutom använder många äldre flera läkemedel parallellt och dessa kan interagera på ett icke önskvärt sätt.

Hon har länge jobbat för att vård- och omsorgssystemet ska innehålla fler kompetenser som speciellt riktar sig mot äldre. Ett exempel är att införa en kommunapotekare, vilket Linköpings kommun nu gjort.

– Det är ett problem att inte kommunadministrationer och politiker har en större kunskap om sjukvårdsfrågor då de ansvarar för äldreomsorgen. Ett sätt att åtgärda det är genom en apotekare som anställs i kommunen och ansvarar för läkemedelsrelaterade frågor.

 

Behov av en kommunapotekare

En viktig del i en kommunapotekares ansvar är att genomföra läkemedelsgenomgångar tillsammans med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på kommunens service- och vårdboenden. Syftet är att se till att de läkemedel som ges är lämpliga för äldre, att olika läkemedel inte interagerar på ett olämpligt sätt och att höja specialkompetensen om läkemedels påverkan på äldre hos personalen.

– Det finns många biverkningar av läkemedel som hos äldre kan bli problematiska, exempelvis förvirring, yrsel, urinproblem, muntorrhet och ledvärk, och är en av orsakerna till många fallolyckor.

Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi har på uppdrag av Sveriges Farmaceuter analyserat konsekvenserna av att kommunerna inte har anställda apotekare. De konstaterar bland annat att en kommunapotekare skulle kunna leda till minskade sjukvårdskostnader för fallolyckor och akuta inläggningar på sjukhus, samt att tid skulle frigöras för läkare och sjuksköterskor genom förbättrad läkemedelshantering och avlastning av vissa arbetsuppgifter.

– Med en kommunapotekare kan man både minska sjukvårdskostnaden betydligt samtidigt som man ökar livskvaliteten för de äldre, vilket är mycket betydelsefullt. En människa ska kunna leva livet – hela livet, konstaterar Monika Broman.

 

Speciella mottagningar för äldre inom primärvården

Ett annat förslag som mer rör landstingen är att hon anser att det borde införas speciella äldremottagningar inom primärvården.

– Vi har idag både BVC och ungdomsmottagningar där vi vet att det finns speciella kompetenser som behövs för att kunna möta de grupperna på rätt sätt. På motsvarande sätt borde de äldre få egna mottagningar där personalen har specialkunskaper om åldrandet.

Då 25 procent av Sveriges befolkning idag är över 65 år behövs enligt Monika Broman en betydligt högre kompetens inom både kommuner och landsting om åldrandets effekter.

– Vi kommer behöva jobba betydligt mer förebyggande för att ge äldre en bättre livskvalitet och undvika en kostnadsexplosion till följd av att vi blir äldre och äldre. Det är också oerhört viktigt ur ett individperspektiv att det finns en acceptans och respekt för äldres behov.