– Digitaliseringen är den starkaste förändringskraften i samhället och nu har turen kommit till en digital revolution inom vården och omsorgen. Där har man i dagsläget datoriserat men ännu inte realiserat potentialen i digitaliseringen, säger Patrik Sundström, ansvarig för e-hälsa.

Kärnan i visionen är att man i Sverige ska underlätta vården och öka människors hälsa genom att på ett effektivt sätt optimera e-hälsans möjligheter.

– Vården ska vara jämställd och ske på individens villkor. Digitaliseringen kommer att leda till bättre kvalitét, ökad kunskap och en enklare vardag.

Stor potential med digitaliseringSundström

Ytterligare positiva effekter är att man kommer kunna öka möjligheterna att överbygga organisatoriska gränser samt öka kunskapsutbyten och information inom vården, vilket är svårt med analoga system. Patrik Sundström förklarar att det handlar om att sänka trösklarna för att kunna möjliggöra nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar.

Grundtanken och utgångspunkten handlar hela tiden om att underlätta för patienter, vårdgivare samt anhöriga. Vidare menar han att sjukvården behöver anpassa sig och leva upp till förväntningar och behov gällande tillgänglighet och service precis som andra sektorer där individen har större inblick och olika möjligheter att själv få vara med att tycka till och bestämma.

– Det är en naturlig och självklar utveckling. Sverige är ett it-moget land och har alla förutsättningar för att bli bäst på e-hälsa. Det finns en stark innovationskraft som kommer att vara till gagn för alla som på något vis kommer i kontakt med vården. Det är viktigt att öka takten mot en smartare välfärd.

Kräver insatser på flera plan

Visionen är långsiktig och första steget är att peka ut målet. Att uppnå visionen kräver insatser på många olika nivåer. Den största förändringen kommer enligt Patrik Sundström att ske ute i kommuner och landsting där mötet mellan vården och invånarna sker. Lagstiftning och riktlinjer på nationell nivå som möjliggör att förverkliga visionen är nödvändiga, likaså krafttag och engagemang på lokal och regional nivå samt finansiella satsningar. Teknisk och språklig interoperabilitet där begrepp och termer är standardiserade så att de kan användas och bli förstådda inom hela vårdsektorn är också en nyckelfaktor.

– Det handlar om gemensamma satsningar för att lära om och lära nytt, det är en process som inte sker i en handvändning.

Vården kommer bli mer tillgänglig

Individen är hela tiden i fokus och olika strategier och reformer syftar till att underlätta vardagen för invånare. Förutsättningarna finns redan, infrastrukturen är bra och Sverige är en pionjär inom många områden som rör hälso- och sjukvård. Det finns också en vilja att förändra och e-visionen har mött positiv respons. Men det behöver bli lättare för entreprenörer att få testa sina idéer i ett tidigt skede. Vissa oroliga röster har höjts gällande integritetsskydd men Patrik Sundström understryker att integritetsskydd är en förutsättning för god vård och att digitaliseringen måste ske på ett klokt sätt.

– Den digitala vården kommer att göra det lättare för varje enskild individ att hålla koll på den egna hälsan. Vården kommer att bli tillgänglig på ett helt nytt sätt och ge människor möjligheten att enklare leva ett sunt och bra liv.