Folkhälsa viktigt för regeringen

Regeringen har satt upp målet att under en generation sluta de påverkbara hälsoklyftorna i Sverige. För folkhälsominister Gabriel Wikström är det ett prioriterat område.

Hans egen definition på vad ett hälsosamt liv är att få möjlighet att leva ett så långt och friskt liv som möjligt.

– Möjligheterna till det beror på en rad faktorer. Några, som arv, kön och ålder, går inte att påverka. Men den stora majoriteten är sådant vi rår över själva, som matvanor, fysisk aktivitet eller alkohol- och tobakskonsumtion, förklarar han.

Vi måste ta alla dessa faktorer i beaktning

Folkhälsominister Gabriel WikströmMen man vet också att det finns mer övergripande faktorer som utbildningsnivå, boendemiljö, delaktighet och inflytande i samhället som har stor påverkan på människors hälsa.

– Hälsan påverkas av allt från individens egna val och levnadsvanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Och om människor ska kunna leva hälsosamma liv så måste vi ta alla dessa faktorer i beaktning, konstaterar han.

Viktiga förutsättningar för ett hälsosamt liv

Bland de socioekonomiska faktorer som påverkar hälsan finns utbildningsnivå. Det skiljer idag sex år i medellivslängd mellan högutbildade och lågutbildade.

– Vi vet också att hälsan skiljer sig åt beroende på faktorer som var du bor, vilket kön du har och vilken sexuell läggning du har. Regeringen har därför satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Det finns så många olika områden som påverkar människors hälsa

För att nå dit har de tillsatt en kommission för jämlik hälsa som ska arbeta brett och i maj lägga fram förslag på hur man på kort, medellång och lång sikt kan jobba för att hälsoklyftorna sluts.

– Men det vi vet redan nu är att eftersom det finns så många olika områden som påverkar människors hälsa så behövs en bred politik som omfattar olika samhällssektorer och politikområden och strävar efter att utjämna klyftorna i samhället i stort.

Effekter av en bättre folkhälsa

Gabriel Wikström vill inte tala om att samhället vinner på en bättre folkhälsa, utan snarare fundera på vad vi förlorar på att inte åstadkomma det.

– Det är angeläget att använda våra gemensamma resurser på ett sätt som ger bästa möjliga värde för medborgarna, vilket är ett starkt argument för att lägga resurser på att förebygga ohälsa snarare än att reparera skadorna när de väl uppkommit.

Man får makt och inflytande över sitt eget liv

Men enligt honom handlar det också om mänskliga rättigheter. Människor har ett starkt egenintresse av en god hälsa, men alla har även lagstadgade och internationellt överenskomna rättigheter till en god hälsa.

– Det viktigaste för att nå en bättre folkhälsa är samhället tar ansvar för att människor har lika möjligheter att nå god hälsa, att människor ges den kunskap de behöver och att man får makt och inflytande över sitt eget liv, avslutar Gabriel Wikström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *